1. Η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα οικουμενικό και όχι ένα «γυναικείο» ζήτημα. Tι διαφορετικό έχει να δώσει αυτή η θεώρηση και πως αυτό αποτυπώνεται  πρακτικά στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025;

Η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα αναπόσπαστο και ένα αδιαπραγμάτευτο κομμάτι της δημοκρατίας μας. Φθάνει στον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, διαπερνά τις πολιτικές και τις δράσεις του συνόλου του κυβερνητικού έργου, ενώ παράλληλα αποτελεί «καθρέφτη» της ίδιας της κοινωνίας και της κουλτούρας μας. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως μία αποκλειστικά «γυναικεία» υπόθεση, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να την προσεγγίσει ως ένα σημαντικό μέσο ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, στη βάση του οποίου αναπτύσσεται μία σειρά πρωτοβουλιών του κράτους, όπως είναι η εργασιακή ισότητα και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 20 Αυγούστου, έχει σχεδιαστεί και εξυπηρετεί ακριβώς αυτές τις αρχές της δημοκρατίας μας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η πανδημία, αλλά και το ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το ΕΣΔΙΦ στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος πολιτικών που θα προωθεί την οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές. Γι΄αυτό τον λόγο, εξάλλου, για πρώτη φορά σε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων έχει προβλεφθεί η ανάγκη για υλοποίηση μέτρων και δράσεων από το σύνολο των Υπουργείων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

2. Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων χωρίζεται σε τέσσερις άξονες. Με ποια κριτήρια έγινε αυτή η κατηγοριοποίηση και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί;

Τα σημαντικά βήματα που συντελέστηκαν μέσα στο προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, όπως ήταν η ψήφιση του νέου εργασιακού νόμου ή το πρόγραμμα SHARE, μας έδειξαν πως τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αποσπασματικά. Όπως συμβαίνει λοιπόν και με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής, κρίθηκε αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουμε και να οργανώσουμε σε νέες, περισσότερο διατομεακές δράσεις, τις πολιτικές μας για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας. Γι΄αυτό και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στην πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, ο δεύτερος άξονας στην ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους, ενώ ο τρίτος άξονας στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπάρχει επίσης ένας τέταρτος άξονας ο οποίος εστιάζει στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις τομεακές πολιτικές, είτε αυτές περνούν μέσα από την κεντρική διοίκηση, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση.

3. Σύμφωνα και με την Έκθεση Ισότητας των Φύλων  της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των ανενεργών οικονομικά ατόμων. Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε αυτή την οπισθοχώρηση και τι θα συμβουλεύατε μια νέα γυναίκα που εισέρχεται στην αγορά εργασίας;

Παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων, οι γυναίκες, πράγματι, εξακολουθούν να βιώνουν ανισότητες εντός της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές όχι μόνο να μην έχουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης με τους άνδρες, αλλά και να βιώνουν το δίλημμα «καριέρα ή οικογένεια». Στην εξάλειψη αυτών ακριβώς των ανισοτήτων, καθώς και στην άρση κάθε αντικινήτρου για την πρόσληψη γυναικών και στην προώθηση της εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στοχεύουν και οι διατάξεις του νέου εργασιακού νόμου.

Θα έλεγα, λοιπόν, στις γυναίκες να ενημερωθούν σχετικά με το νέο εργασιακό νόμο και για το πως αυτός διευκολύνει  τις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μέσα από τον ισομερή καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά και πως αυτός συντελεί στην ανατροπή των στερεοτύπων στην εργασία και στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, ώστε να ενισχυθεί η γυναικεία απασχόληση και να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η μη αμειβόμενη εργασία τους.

Ενδεικτικά να αναφέρω πως με το νέο νόμο θεσπίζεται, για πρώτη φορά, η άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών με αποδοχές, θεσπίζεται η γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους 2 μήνες, ενώ παράλληλα κατοχυρώνεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου γονέα για ευέλικτη μορφή εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί τις οικογενειακές ανάγκες του, δυνάμει ατομικής συμφωνίας με τον εργοδότη.

4. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τον  Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020 με στοιχεία του 2018, παραμένοντας στην ίδια  θέση από το 2010. Ποιοι είναι οι λόγοι της στασιμότητας;

Η ισότητα των φύλων δεν είναι ένα μακρινό σημείο που το φθάνεις. Είναι μία διαδικασία, συνεχώς εξελισσόμενη, για την προώθηση της οποίας όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά κάθε κράτος, οφείλει να αφουγκράζεται τις κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που συντελούνται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό ακριβώς πράττει τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας. Νομοθετεί και δημιουργεί δράσεις με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας, την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και την προστασία τους απέναντι σε φαινόμενα εργασιακών διακρίσεων ή ακόμη και βίας και παρενόχλησης.

Η προσπάθεια αυτή, εξάλλου, έχει ήδη ξεκινήσει να αναγνωρίζεται από διεθνείς φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι η χώρα μας έλαβε συγχαρητήρια από τον ΟΗΕ και άλλα ευρωπαϊκά fora, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για την θέσπιση του Ν. 4706/2020 με τον οποίο υιοθετείται το μέτρο της ποσόστωσης στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιρειών με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, μάλιστα συμπεριλήφθηκε ως καλή πρακτική στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ας μην ξεχνάμε επίσης πως διατάξεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνονται, όπως είπαμε, στο νέο εργασιακό νόμο. Παράλληλα, το πρόγραμμα SHARE για την δωρεάν επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, όπως και η ανάληψη της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του «Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες – #GIL4W» που θα προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στους τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και στα επαγγέλματα STEM αποτελούν μερικές μόνο από τις υπόλοιπες σημαντικές δράσεις που έχουν συντελεστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

5. Το 2020, το ποσοστό των  γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο ανερχόταν μόλις στο 10%, ενώ το 2013 το ποσοστό ήταν 16,1%. Ποιοι λόγοι κρατούν τη σύγχρονη Ελληνίδα μακριά από τη πολιτική ζωή; 

Η σύγχρονη Ελληνίδα δεν βρίσκεται εκτός της πολιτικής ζωής. Συμμετέχει, διεκδικεί και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σαφώς, όπως συμβαίνει και με άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Το γεγονός, ωστόσο, πως η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ειδικό χαρτοφυλάκιο για την ανάπτυξη και τον συντονισμό των δράσεων που επικεντρώνονται στα θέματα ισότητας, λέει κάτι από μόνο του. Φυσικά, είμαστε εδώ, ανοικτοί να ακούσουμε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, επιστήμονες, αλλά και να συνεργαστούμε με την αντιπολίτευση, ώστε να καταφέρουμε να αφήσουμε στο παρελθόν λανθασμένα στερεότυπα και συμπεριφορές. Και είμαι αισιόδοξη πως θα τα καταφέρουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *